Waarom HCS Computers

 •  De beste condities
   2 jaar garantie
   Veilig betalen
   14 dagen bedenktijd
   Bestel voor 15h00, morgen thuis
   Gratis verzending

Categorieën

Fabrikanten

Algemene Verkoopsvoorwaarden:


Artikel 1: Toepassing.

1.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen, en die alzo prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant/koper.

1.2. Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen, prijzen en afhalingen.

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. Elk mondeling akkoord van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor HCS-Computers slechts bindend, indien deze schriftelijk werden bevestigd door één van de zaakvoerders van HCS-Computers

2.3. De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze Web Shop, advertenties, internet site e.d. vermeld zijn gelden slechts als inlichting en verbinden HCS-Computers niet.

2.4. De prijzen verstrekt door de verkoper en op de Web Shop gelden slechts ten indicatieve titel en worden vertrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.

2.5. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de dag van de bestelling en de datum van de levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door de verkoper steeds mogen worden doorgerekend, zonder het recht voor de koper om daarvoor de ontbinding te vragen.

2.6. De vermelde prijzen zijn onze brutto prijzen inclusief Recupel Tax (zonder BTW), en onze netto prijzen inclusief Recupel Tax (inclusief BTW). Al onze prijzen op de website worden vermeld in EURO.

2.7. De prijs van de verpakking is in de aankoopprijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

2.8. De bestelde goederen worden na betaling van het totaalbedrag van de bestelling door de koper (bankoverschrijving, Sofortbanking, Bancontact, IDeal) speciaal voor de klant ingekocht bij onze distributeur (stockvoorraad op onze site is een reflectie van de voorraad bij onze distributeur) en per koerier opgestuurd naar het afleveradres van de koper.

Artikel 3: Levering, risico, leverings- en herstellingstijden.

3.1. Het leveren van de goederen aan de koper gebeurd door middel van koerierdienst (DHL of DPD).

3.2. In het geval van annulatie door de koper van een niet geleverde bestelling, is forfaitaire een schadevergoeding verschuldigd van minimaal 10% van de waarde van de bestelde goederen vermeerderd met een administratiekost ten bedrage van 19,99 EURO incl. BTW en dit ten laste van de koper.

3.3. De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door de verkoper in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

3.4. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding en anderzijds, de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax of per brief.

3.5. Orders worden steeds in hun geheel geleverd.

Artikel 4: Herstellingen.

4.1. De klantendienst of technische dienst van HCS-Computers zal de koper een herstellingsnummer bezorgen via een gemaild RMA-dokument, hetwelk steeds perfect ingevuld wordt meegegeven bij afgifte van eventueel defecte hardware. Partijen komen tevens overeen dat geen enkele terugzending van materiaal kan aanvaard worden zonder hoger genoemd herstellingsnummer.

4.2. Defecte goederen die ter herstelling worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten.

4.3. Goederen door de koper naar de verkoper opgestuurd ter herstelling, dienen bij de verkoper of door verkoper opgegeven adres van distributeur toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een deugdelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen, veroorzaakt door transport, worden de goederen naar de koper, op diens kosten geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.

4.4. Bij het terugsturen van goederen ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van 25 EURO verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht.

4.5. Goederen uit garantie of niet van de verkoper afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading verblijven in de bedrijfsruimten van de verkoper op risico van de klant.

4.6. Alle kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, verpakking, etc.) zijn contant te betalen. De technische tests die alle binnengebrachte producten ondergaan zullen gefactureerd worden indien het materiaal geen defect vertoont. Indien HCS-Computers het defect moet vaststellen zullen er forfaitaire uurlonen gerekend worden ten bedrage van 45 EURO, excl. BTW per uur. HCS-Computers is niet verplicht een voorafgaand bestek op te maken indien de reparatiekosten minder dan 124 EURO, excl. BTW bedragen. De technische en administratiekosten voor het opmaken van het bestek worden gefactureerd indien de herstelling niet is uitgevoerd.

4.7. De afnemer wordt op de hoogte gebracht op het moment dat het materiaal hersteld is. Het materiaal zal echter aanzien worden als zijnde de eigendom van HCS-Computers indien het binnen een termijn van 1 maand na de ingebrekestelling niet werd afgehaald.

4.8. Er wordt een termijn gerekend van 4 tot 6 weken voor de repair of vervanging van defecte onderdelen zelfs indien deze reeds vanaf de 1e dag van de levering of afhaling stuk bleken. De goederen moeten immer terug naar de fabrikant.

4.9. Uurlonen op hardwareherstelling worden binnen een termijn van 2 jaar nooit gerekend wanneer de pc door HCS-Computers geassembleerd werd. Vertoont de pc problemen veroorzaakt door het verkeerd gebruik van software, dan worden herconfiguratiekosten van 45 EURO excl. BTW per uur gerekend. Alle onderzoekskosten van losse componenten worden ontegensprekelijk aangerekend aan een tarief van 45 EURO excl. BTW per uur.

4.9.0. HCS-Computers kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor gegevensverlies van de klant. De Klant verbindt zich ertoe om alvorens een PC binnen te brengen een back-up te hebben gemaakt van zijn gegevens.

4.9.1 Alle PC's waar een 'nieuw aangekochte licentie' geïnstalleerd werd door ons of door de klant vallen bij problemen achteraf nooit onder de garantie, dit betekend dat deze problemen altijd tegen vergoeding worden opgelost aan een tarief van 45 EURO excl. BTW per beginnend werkuur. Indien het niet uitdrukkelijk vermeld staat op de factuur dat er een licentie voor software bijgeleverd is, dan dient alle testsoftware van HCS-Computers bij aankomst op het adres van de koper verwijderd te worden.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden.

5.1. Al onze rekeningen zijn betaalbaar per overschrijving of door betaling met SofortBanking, Bancontact of door middel van betaling via IDEAL.

5.2. Cheques en wissels zijn niet geldig.

Artikel 6: Annulatie bestelling, ontbinding.

6.1. Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of indien de koper in gebreke blijft zijn bestelling geheel of gedeeltelijk in ontvangst te nemen, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minimaal 10% van de waarde van de bestelde goederen vermeerderd met een administratiekost ten bedrage van 19,99 EURO incl. BTW onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Elke annulering van het bestelde dient per aangetekend schrijven te gebeuren.

6.2. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verder leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

6.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud.

7.1. Alle geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W., in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van algehele betaling.

7.2. De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de verkoper geleverde zaken een pandrecht te verlenen.

Artikel 8: Klachten, aansprakelijkheid.

8.1. Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of in verband met de conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk twee dagen na ontvangst van de waar door middel van melding via onze website. Het gebruik of de eventuele voortverkoop van de goederen doet eventuele aansprakelijkheid van de verkoper teniet.

8.2. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van de verkoper uiterlijk vanaf de leveringsdatum en zulks tevens binnen de twee werkdagen na het vaststellen van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust op de koper. De desbetreffende factuur zal slechts gecrediteerd worden zo de goederen binnen de vijf werkdagen na de leveringsdatum terug werden bezorgd naar adres vermeld door verkoper. Indien de goederen na dat tijdstip aan de verkoper worden terugbezorgd, zal deze laatste de keuze hebben tussen kosteloze vervanging of creditering van de factuur op basis van de op dat moment gangbare marktwaarde van de goederen. In beide gevallen wordt elke vorm van recht op schadevergoeding in hoofde van de koper uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3. Klachten geven de koper nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten.

Artikel 9: Garantie.

9.1. Bepaalde door de verkoper geleverde goederen dragen een garantie van 1,2,3, 4, 5 dan wel 10 jaar, garantietermijn welke door de fabrikant zijn vastgesteld. Goederen met een aankoopprijs beneden 25 EURO zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van drie weken na de aankoop.

9.2. De reparaties geven geen enkel recht op garantie, behalve bij uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, als afwijkend hierop zijn pc's geassembleerd door HCS-Computers (zie artikel 4.9.). Er wordt 45 EURO per uur gerekend voor de reparatieservice.

9.3. De garantie vervalt indien de bij de levering meegedeelde onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd, indien het geleverde verkeerdelijk werd gebruikt of indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van HCS-Computers veranderingen liet uitvoeren.

9.4. HCS-Computers verleent slechts een garantie die strikt beantwoordt aan de voorwaarden en garantielimieten die door de fabrikant of de leverancier, voor het geval de fabrikant niet dezelfde (rechts)persoon is als de leverancier, worden opgelegd. Tevens voorziet HCS-Computers 2 jaar wettelijke garantie voor de gewone consument volgens Belgisch Recht. Er wordt enkel fabrieksgarantie gegeven op batterijen of accu‘s en op verbruiksmaterialen, d.w.z. onderdelen die tijdens gebruik van het apparaat regelmatig moeten worden vervangen zoals de projectielamp in een beamer, printer cartridges en laptopbatterijen al dan niet meegeleverd bij de laptop.

9.5. Het niet kunnen voorleggen van een factuur geeft ontegensprekelijk verlies op garantie (dus bewaar deze steeds goed).

Artikel 10: Herroepingsrecht, backorders.

10.1. De klant heeft het recht aan HCS-Computers mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit door middel van het invullen van volgend document van FGov BELGIE via volgende link. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop. Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door HCS-Computers zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna HCS-Computers eigenaar wordt van het product. Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar het adres dat door HCS-Computers wordt opgegeven aan de klant. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd. Voor producten met grote afmeting kan HCS-Computers op vraag van de klant de producten laten ophalen, hiertoe wordt het bedrag van deze transportkosten gefactureerd aan de klant.


Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

- Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
- Artikelen waarvan de verpakking – of deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
- Het artikel bevat geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma;
- Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken;
- Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
- Artikelen die verzegeld zijn en niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;

- Artikelen die speciaal voor de klant werden ingekocht bij onze distributeur;

 

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, evenals voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur, software, GSM, laptops e.d.

 

De klant dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch (0478/214.307) of e-mail (mail@hcscomputers.be) zijn herroepingsrecht uit oefenen op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt naar het adres dat wordt opgegeven door HCS-Computers en dit binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling, in originele en onbeschadigde verpakking. HCS-Computers behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen. Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten of bewijs van terugzending, zoals hierboven omschreven, de huidige marktwaarde van het artikel minus de  waardevermindering terugbetaald, en dit onder de vorm van een waardebon.  Er wordt niet in cash uitbetaald. Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door HCS-Computers aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet terugbetaald. Het formulier kan gedownload worden vanaf de FOD Economie site.

10.2. Backorders kunnen niet geannuleerd worden en hierop geld ook geen herroepingsrecht. Een backorder is een bestelling die speciaal door ons op vraag van onze klant bij onze distributeur besteld wordt.

Artikel 11: Opdrachten aan derden en aansprakelijkheid.

11.1. HCS-Computers draagt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van verlies van of schade aan de vervoerde goederen ten gevolge van de aard of de gebreken eigen aan die goederen. Wanneer HCS-Computers voor de uitvoering van haar opdracht een beroep dient te doen op derden, hetzij onderaannemers, hetzij andere tussenpersonen, staat zij enkel en alleen in voor haar zorgvuldige keuze van betrokkenen en voor het doorgeven van de nodige gegevens en de juiste instructies. HCS-Computers draagt derhalve geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele klachten met betrekking tot deze opdracht. Uit dien hoofde kan van HCS-Computers geen enkele vorm van schadevergoeding worden geëist, noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks. HCS-Computers draagt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of vertraging in de ter beschikkingstelling van bestelde goederen ten gevolge van beperkingen die haar zijn opgelegd door de overheid of een andere vorm van overmacht waarover zij geen controle heeft.

Artikel 12: Rechtsmacht.

12.1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.

12.2. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald.

12.3. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen dienen te worden aan de bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent.


Wordt jij ook één van onze tevreden klanten?